2012.09.26.
AO入試【全学部志願者数発表】

AO入試出願者数をお知らせします。(  )内は昨年度数

神学部…14名(6名)

文学部…13名(23名)
 
社会学部…98名(74名)

法学部…32名(31名)
 法律学科21名(17名)
 政治学科11名(14名)

経済学部…40名(56名)
 自己推薦プレゼンテーション型32名(55名)
 英語能力重視型8名
 社会人型0名(1名)

商学部…65名(68名)

人間福祉学部…86名(75名) 
 社会福祉学科28名(23名)
 社会起業学科27名(26名)
 人間科学科31名(26名)

国際学部…108人(112名)

教育学部…191名(209名)
 幼児教育コース
  適性評価型91名(72名)
  実績・体験評価型47名(68名)
 初等教育コース40名(55名)
 教育科学コース13名(14名)

総合政策学部…172名(155名)
 英語リスニング方式128名(116名)
 日本語小論文方式44名(39名)

理工学部…14名(13名)
 数理科学科8名(6名)
 物理学科5名(4名)
 情報科学科0名(1名)
 人間システム工学科1名(2名)


以上